Gizlilik ve Kurallar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

https://www.rehber.vip adresli İnternet sitesini ziyaret etmeniz, web sitesinde kullanılan çerezler ile sayaçlar ve konulara yorum yapmanız nedeniyle elde edilenlerle beraber firma ekleme formu ve iletişim araçları vasıtasıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Rehber Vip tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve aşağıda açıklanan amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, https://www.rehber.vip/ adresli İnternet sitesini ziyaret etme, çerez kullanımı, konulara yorum yapma, firma ekleme, sayaçlar, siteye kayıt olma, e-posta, sms, telefon görüşmeleri ile ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

Rehber Vip, https://www.rehber.vip/ üzerinde ziyaretçilerin arzusuna bağlı olarak ziyaretçinin kimlik bilgilerini, e-posta adresi, IP adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini, İnternet sitesine konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve KVKK ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Ziyaretçi, kendi arzusu doğrultusunda Rehber Vip ile paylaşabileceği verilerin işbu Politika’da belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir. Muvafakati bulunmayan ziyaretçinin https://www.rehber.vip İnternet sitesini kullanmaması gerekir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, sizinle iletişim kurabilmek, https://www.rehber.vip İnternet sitesinin geliştirilmesi, sistem işleyişi ve sair yasal mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler: Rehber Vip, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Rehber Vip kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Ayrıca Rehber Vip, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

Rehber Vip’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, İnternet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Rehber Vip bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız: KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi (kişisel bilgilerinizin silinerek kaydın kişisel veriden bağımsız hale getirilmesi) için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Çerez (Cookie): İnternet üzerinde web sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, genel olarak web sayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına imkân sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla toplu verileri toplamasına ve derlemesine imkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Web sitesinde kullanılan çerezler kullanıcının kişisel bilgilerini saklamamakta ve ifşa etmemektedir. Rehber Vip, çerezler aracılığıyla İnternet sitesinin kullanışlılığını ve etkinliğini arttırmak için İnternet sitesinin kullanım şekillerini izlemektedir. Çerezler vasıtası ile elde edilen bilgiler üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Ziyaretçi, kullanmakta olduğu İnternet tarayıcısında gerekli ayarları yaparak daha önceden yüklenmiş çerezleri silebilir, ileride yüklenecek çerezleri engelleyebilir ya da çerezlerin yüklenmeleri esnasında tarayıcının kullanıcıyı uyarmasını sağlayabilir. Ancak, söz konusu çerezlerin İnternet sitesinin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.

E-posta: viprehber@gmail.com